Statut PTZiF

S T A T U T

POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIELARZY I FITOTERAPEUTÓW

I

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA, CHARAKTER

PRAWNY

§ 1

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zwane dalej „Towarzystwem” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stałą siedzibą Towarzystwa jest siedziba Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

§ 4

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 5

Towarzystwo może zakładać oddziały terenowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem.

§ 6

Towarzystwo używa pieczęci prostokątnej oraz okrągłej z napisem:

„POLSKIE TOWARZYSTWO ZIELARZY I FITOTERAPEUTÓW”

oraz wydaje członkom legitymacje i posiada odznakę organizacyjną, którą mogą nosić członkowie Towarzystwa.

§ 7

Towarzystwo może należeć do organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym celu działania.

§ 8

Towarzystwo nie reprezentuje interesów poszczególnych członków Towarzystwa.

II

CELE TOWARZYSTWA I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9

Celem działalności Towarzystwa jest:

1)      rozpowszechnianie zdobyczy naukowych i szerzenie postępu w zakresie zielarstwa, farmakognozji, fitochemii, biochemii roślin leczniczych, fitoterapii, fitofarmakologii, uprawy ziół, technologii produkcji zielarskiej, biotechnologii zielarskiej i historii fitomedycyny oraz zielarstwa;

2)      podnoszenie fachowego poziomu członków Towarzystwa, organizowanie i rozwijanie form szkolenia i dokształcania zawodowego w zakresie zielarstwa, farmakognozji i ziołolecznictwa;

3)      ułatwianie prowadzenia badań naukowych przez członków Towarzystwa, inspirowanie prac naukowo-badawczych;

4)      opracowywanie opinii, wniosków i postulatów w zakresie objętym celami działania Towarzystwa, w tym szczególnie dotyczących promocji zdrowia, wiedzy o roślinach leczniczych, kosmetycznych i o szczególnych walorach dietetycznych, prewencji chorób cywilizacyjnych za pomocą ziół, legislacji i orzecznictwa dotyczącego surowców i preparatów zielarskich oraz praktyk fitoterapeutycznych;

5)      aktywizacja działalności zmierzającej do szerzenia oświaty z zakresu etnobotaniki, etnofarmakologii, zielarstwa, uprawy roślin kosmetycznych i zielarskich, fitoterapii;

6)      reprezentowanie interesów Towarzystwa przed organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, terenowymi organami rządowej administracji i organami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi.

§ 10

Dla wykonania swych zadań Towarzystwo:

1)      organizuje zjazdy naukowe, konferencje naukowe, odczyty, wykłady, kursy oraz posiedzenia naukowo-szkoleniowe, prowadzi działalność naukowo-badawczą;

2)      organizuje konkursy, wystawy i pokazy, udziela członkom poparcia i pomocy w pracach naukowo-badawczych;

3)      wydaje własny periodyk oraz inne publikacje wspierające działania praktyczno – naukowo – szkoleniowe Towarzystwa;

4)      współpracuje z innymi Towarzystwami i organizacjami naukowymi oraz może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli ich cele działania są zgodne z celami działania Towarzystwa;

5)      prowadzi działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 10a

1. Działalność gospodarcza Towarzystwa, o której mowa w § 10 pkt 5 polegać może na:

–        wydawaniu książek, czasopism

–        sprzedaży wyrobów farmaceutycznych, suplementów i kosmetyków; /w przypadku spełnienia wymogów ustawowych/;

–        sprzedaży wyrobów medycznych  /w przypadku spełnienia wymogów ustawowych/;

–        sprzedaży produktów roślinnych;

–        wydawanie opinii i ekspertyz;

–        przeprowadzanie badań i analiz

2. W ramach powyższej działalności, Towarzystwo może prowadzić sklep zielarsko-medyczny, portal internetowy promocji zdrowia i urody.

3. Towarzystwo będzie uprawnione do zawierania umów, których przedmiotem będzie opracowywanie fachowych opinii oraz przeprowadzanie badań i analiz naukowych w zakresie objętym celami działania Towarzystwa

4. Dochód osiągnięty z działalności gospodarczej będzie służył wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być dzielony między członków Towarzystwa.

III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Podstawą działania Towarzystwa jest praca społeczna członków, jednak do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudnić osoby nie będące członkami Towarzystwa za wynagrodzeniem.

§ 12

Towarzystwo składa się z członków zwyczajnych, honorowych, wspierających (w tym członków zbiorowych) i zagranicznych.

§ 13

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba posiadająca wykształcenie lub praktykę dające podstawę do pracy zawodowej lub naukowej w dziedzinie zielarstwa i fitoterapii, produkcji zielarskiej i uprawy roślin leczniczych, kosmetycznych i dietetycznych.

Członkiem zwyczajnym zostaje się przez złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia. Zarząd Główny podejmuje decyzję w przedmiocie przyjęcia zwykłą większością głosów.

§ 14

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, której tę godność w uznaniu jej zasług nada Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.
 2. Członek honorowy Towarzystwa jest zwolniony od obowiązku opłacania składek członkowskich oraz opłat za kartę uczestnictwa w zjazdach Towarzystwa.
 3. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym Towarzystwo może być każda osoba fizyczna lub prawna (np. zakład pracy, instytucja naukowa, organizacja społeczna) wspierająca materialnie Towarzystwo.
 2. Formę i zasady współpracy członka wspierającego ustala  Zarząd Główny Towarzystwa.
 3. Członek wspierający Towarzystwa jest zwolniony od obowiązku opłacania składek członkowskich oraz opłat za kartę uczestnictwa w zjazdach Towarzystwa.
 4. Członek wspierający ma prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa.

§ 16

 1. Członkiem zagranicznym Towarzystwa może być wyłącznie obywatel obcego państwa, przedstawiciel dyscypliny naukowej, który swoją działalnością przyczynia się do rozwoju zielarstwa i ziołolecznictwa.
 2. Członek zagraniczny Towarzystwa jest zwolniony od obowiązku opłacania składek członkowskich oraz opłat za kartę uczestnictwa w zjazdach Towarzystwa.
 3. Członek zagraniczny ma prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa.

§ 17

Członkowie mają prawo do:

1)      uczestniczenia w posiedzeniach i zebraniach Towarzystwa zgodnie z postanowieniem Statutu;

2)      uczestniczenia w zjazdach naukowych, odczytach i rozprawach organizowanych przez Towarzystwo;

3)      prawo zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Towarzystwa;

4)      wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa; nie dotyczy to członków honorowych, wspierających i zagranicznych;

5)      ulg w opłatach przewidzianych na imprezy i wydawnictwa Towarzystwa;

6)      posiadania legitymacji członkowskiej.

§ 18

 1. Członkowie obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu, instrukcji i uchwał Towarzystwa oraz przyczyniać się do realizacji jego celów.
 2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do opłacania składek członkowskich.

§ 19

Wysokość składki rocznej jest uchwalana przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

§ 20

Członkowie zwyczajni są skreślani z listy Członków Towarzystwa przez Zarząd Główny Towarzystwa:

1)        na własne żądanie zgłoszone na piśmie;

2)        w razie śmierci członka;

3)        w przypadku działania na szkodę Towarzystwa;

4)        w razie popełnienia czynu nielicującego z godnością członka Towarzystwa;

5)        przy uchylaniu się od obowiązku płacenia składek przez okres dłuższy niż 2 lata,

6)        w wypadkach istotnego naruszania innych obowiązków członka wynikających ze Statutu.

W wypadku uregulowania zaległych składek członek może być ponownie przyjęty w poczet członków i włączony do uczestnictwa w wyborach.

§ 20a

Członkowie honorowi, wspierający i zagraniczni są skreślani z listy Członków Towarzystwa przez Zarząd Główny Towarzystwa:

1) na własne żądanie zgłoszone na piśmie;

2) w razie śmierci członka;

3) w przypadku działania na szkodę Towarzystwa;

4) w wypadkach istotnego naruszania innych obowiązków członka wynikających ze Statutu.

§ 21

Na wniosek Zarządu Oddziału, Zarząd Główny może zawiesić członka w jego prawach do czasu rozpatrzenia sprawy przez Walne Zebranie Członków. Zawieszenie może być dokonane w wypadkach wymienionych w § 20 pkt. 1, 3, 4, 5.

§ 22

Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków i zawieszeniu w prawach członka  przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały do Walnego Zebrania Członków.

§ 23

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje:

członkom, z wyjątkiem członków honorowych, wspierających i zagranicznych;

– członkom nowo przyjętym po uregulowaniu rocznych składek.

IV

ORGANIZACJA I WŁADZE

§ 24

Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zebranie Członków;

2. Zarząd Główny;

3. Główna Komisja Rewizyjna.

§ 25

Do czasu powołania Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, tymczasową władzą Towarzystwa jest Komitet Założycielski Towarzystwa.

V

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 26

Walne Zebranie Członków obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

§ 27

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca roku kalendarzowego. O miejscu i terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków decyduje Zarząd Główny.
 2. Członków Towarzystwa Zarząd Główny informuje o mającym się odbyć zgromadzeniu na piśmie lub drogą mailową z podaniem terminu, miejsca oraz proponowanego porządku obrad.

§ 28

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny większością 2/3 głosów z inicjatywy własnej lub z inicjatywy 1/10 członków Towarzystwa w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Członków Towarzystwa Zarząd Główny informuje o mającym się odbyć zgromadzeniu na piśmie lub drogą mailową z podaniem terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad.

§ 29

Udział w zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków biorą członkowie Towarzystwa a ponadto członkowie ustępującego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 30

Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy:

1)         wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza;

2)         wybór  członków  Zarządu Głównego oraz  członków Głównej Komisji Rewizyjnej,

3)         udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu i Głównej Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok obrachunkowy – po wysłuchaniu, rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;

4)         uchwalenie planu działalności Towarzystwa;

5)         uchwalenie wysokości składki członkowskiej oraz planu działalności finansowej będących podstawą do planowania przez Zarząd Główny rocznych budżetów finansowych;

6)         uchwalenie Statutu oraz zmian w Statucie;

7)         zmiana celów i form działania Towarzystwa,

8)         rozstrzyganie spraw wniesionych przez Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną;

9)         rozstrzyganie wniosków złożonych przez członków Towarzystwa, w zakresie nienależącym do zadań Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej, jeżeli wniosek został podpisany co najmniej przez 10  członków i został złożony Zarządowi Głównemu co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków;

10)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego;

11)     podejmowanie na wniosek Zarządu Głównego uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego;

12)     podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia członka,

13)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,

14)     podejmowanie uchwał w przedmiocie rozporządzania (nabywania, zbywania, obciążania) mieniem o wartości przekraczającej kwotę 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

§ 31

1.         Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie braku wymaganej liczby członków, Walne Zebranie Członków może się odbyć w drugim terminie, niezależnie od liczby przybyłych członków najwcześniej po upływie 30 minut od planowanej godziny rozpoczęcia.

2.         Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa lub Oddziału, zmianie Statutu, zmianie celów i formy działalności Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie  Członków większością 2/3  głosów w obecności  co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania. W powyższych sprawach nie ma możliwości zastosowania procedury głosowania, o której mowa w ust.1 zd. 2.

§ 32

Uchwały Walnego Zebrania Członków są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków i Sekretarz.

§ 33

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z wyłączeniem:

a)         wyboru i odwołania członka Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;

b)         udzielania absolutorium Prezesowi, członkom Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej z wykonania ich obowiązków;

c)         innych spraw na podstawie własnej uchwały.

VI

ZARZĄD GŁÓWNY

§ 34

1.         Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa, prowadzi jego sprawy i reprezentuje Towarzystwo w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Kadencja Zarządu Głównego trwa pięć lat i wygasa z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrachunkowy pełnienia funkcji członka Zarządu Głównego.

2.         Zarząd Główny składa się z 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

3.         Ustępujący Zarząd Główny zgłasza propozycje kandydatów na członków Zarządu Głównego. Kandydatów mogą zgłosić również osoby spoza ustępującego Zarządu Głównego, będące członkami Towarzystwa.

4.         Wybory do Zarządu Głównego, jak również odwołanie z funkcji członka Zarządu Głównego są przeprowadzane w trybie tajnym.

5.         Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezesa, dwóch Wiceprezesów (z określeniem pierwszego i drugiego Wiceprezesa), Sekretarza i Skarbnika. Protokół z pierwszego posiedzenia Zarządu Głównego podpisuje nowo wybrany Prezes i Sekretarz.

6.         Członek Zarządu Głównego może zostać odwołany przed upływem kadencji na pisemny wniosek:

a)         Głównej Komisji Rewizyjnej,

b)         ½ członków zwyczajnych,

z powodu naruszenia zasad niniejszego Statutu, działania na szkodę Towarzystwa lub w przypadku niemożności dalszego pełnienia funkcji z uwagi na długotrwałą przeszkodę.

1.         Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci lub rezygnacji członka Zarządu Głównego.

2.         Decyzję o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu Głównego podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania.

§ 35

W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Głównego przed upływem kadencji, Walne Zebranie Członków w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu, na posiedzeniu zwołanym przez Zarząd Główny, podejmuje uchwałę w przedmiocie powołania nowego członka Zarządu Głównego w trybie określonym § 31 ust. 1, § 34 ust. 3 i 4.

§ 36

Do zakresu działania Zarządu Głównego należą wszelkie czynności wynikające z zakresu działalności Towarzystwa, niezastrzeżone do kompetencji innych organów, w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 2. reprezentowanie Towarzystwa  na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 3. uchwalenie budżetu;
 4. wydawanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych;
 5. opracowywanie planów działalności Towarzystwa;
 6. występowanie do Prezesa z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
 7. powoływanie i odwoływanie redaktora naczelnego Czasopisma oraz zatwierdzanie regulaminu Czasopisma;
 8. powoływanie oddziałów terenowych oraz sprawowanie opieki nad ich działalnością;
 9. gospodarowanie funduszami i majątkiem Towarzystwa;
 10.  zawieranie umów w imieniu Towarzystwa;
 11.  ustalenie udziału Towarzystwa w naukowych zjazdach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych;
 12. określenie warunków współpracy z podmiotami trzecimi;
 13. podejmowanie uchwały o nadaniu członkostwa wspierającego i skreśleniu z listy członków.
 14. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa lub Oddziału.

§ 37

Prezes Zarządu Głównego lub w razie jego nieobecności Wiceprezes:

1)    podejmuje i podpisuje wraz ze Skarbnikiem wszelkie zobowiązania, umowy, porozumienia, oświadczenia i inne dokumenty, wskutek, których następuje lub może nastąpić zmiana w zakresie majątku Towarzystwa;

2)    podejmuje i podpisuje wraz z Sekretarzem wszelkie inne pisma i dokumenty nie wymienione w pkt. 1;

3)    zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu Głównego;

4)    przyjmuje i zwalnia w porozumieniu z Sekretarzem i Skarbnikiem pracowników administracyjnych Towarzystwa;

5)    w razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, funkcję jego aż do najbliższego Walnego Zebrania Członków obejmuje jeden z Wiceprezesów, wytypowany przez Zarząd Główny.

§ 38

Sekretarz prowadzi archiwum, zarządza kancelarią Zarządu Głównego, sporządza protokół posiedzeń Walnego Zebrania Członków i Zarządu Głównego oraz przechowuje pieczęcie Towarzystwa.

§ 39

Skarbnik przyjmuje i wypłaca pieniądze związane z działalnością Towarzystwa oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 40

Zebranie Zarządu Głównego zwołuje Prezes:

a)      z inicjatywy własnej;

b)      na wniosek co najmniej trzech członków Towarzystwa;

c)      zebranie Zarządu Głównego odbywa się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 41

 1. Z zastrzeżeniem § 28 uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Zarządu Głównego.
 2. W wypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa, a w jego nieobecności – głos pierwszego Wiceprezesa, a następnie drugiego Wiceprezesa. W wypadku braku na zebraniu Zarządu Głównego którejkolwiek z ww. osób, decyduje głos najstarszego wiekiem członka Zarządu Głównego

§ 42

Każdy członek Zarządu Głównego ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Towarzystwa.

§ 43

Każdy członek Zarządu Głównego może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu Głównego, sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Zarządu. Jeżeli jednak, przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zwykłych czynności Towarzystwa choćby jeden z członków Zarządu się sprzeciwi jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Zarządu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Głównego.

§ 44

Prezes Towarzystwa reprezentuje je na zewnątrz.

VII

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 45

Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Towarzystwa, czuwa nad przestrzeganiem jego Statutu i odpowiada za swoje prace przed Walnym Zgromadzeniem Członków. Kadencja Głównej Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat i kończy się z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrachunkowy pełnienia tej funkcji.

§ 46

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 5 członków.
 2. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków.
 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 4. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany przed upływem kadencji na pisemny wniosek ½ członków zwyczajnych z powodu naruszenia zasad Statutu, działania na szkodę Towarzystwa lub w przypadku niemożności dalszego pełnienia funkcji z uwagi na długotrwałą przeszkodę.
 5. Decyzję o powołaniu i odwołaniu członka Głównej Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania członków.
 6. Mandat członka Zarządu wygasa  wskutek śmierci i rezygnacji członka Zarządu.

§ 47

Członkom  Głównej Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego bez prawa głosu.

§ 48

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu Głównego, ani Zarządów Oddziałów.

§ 49

Zadaniem Głównej Komisji Rewizyjnej jest badanie i opiniowanie całokształtu działalności Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów, a w szczególności badanie ksiąg rachunkowych pod względem formalnym i rzeczowym oraz przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium.

§ 50

Główna Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Towarzystwa co najmniej raz w ciągu roku.

§ 51

Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków oraz zgłasza wnioski o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu.

§ 52

Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

W wypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego, a w jego nieobecności – decyduje głos najstarszego wiekiem członka Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 53

Główna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem:

a)         spraw osobowych,

b)         innych spraw na podstawie własnej uchwały.

VIII

ODDZIAŁY TOWARZYSTWA

§ 54

Na wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa, Zarząd Główny może tworzyć Oddziały Towarzystwa. W uchwale o utworzeniu Oddziału, Zarząd Główny określa jego siedzibę oraz powołuje tymczasowego przewodniczącego, który organizuje i kieruje nim aż do wyboru Zarządu Oddziału; w tym celu tymczasowy przewodniczący zwołuje niezwłocznie Walne Zebranie Członków Oddziału. Walne Zebranie Członków Oddziału tworzą członkowie Oddziału Towarzystwa.

§ 55

Władzami Oddziału Towarzystwa są:

1. Walne Zebranie Członków Oddziału;

2. Zarząd Oddziału;

3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

Kadencja władz Oddziału trwa 3 lata.

§ 56

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału;

2) wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej;

3) uchwalanie planu działania Oddziału.

§ 57

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału stosują się odpowiednie postanowienia od §25 do §31 z wyłączeniem §29 ust. 5,6,9,10 z tym, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału po przegłosowaniu zwykłą większością głosów przez członków Zarządu Oddziału oraz dodatkowo w razie żądania podpisanego przez przynajmniej 1/3 członków Oddziału. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje się w terminie nie późniejszym niż 21 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 58

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z Przewodniczącego i 2 członków. Do Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio zapisy Rozdziału VII niniejszego Statutu.

§ 59

 1. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Oddziału przed upływem kadencji, Walne Zebranie Członków Oddziału w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu, na posiedzeniu zwołanym przez Zarząd Oddziału, podejmuje uchwałę w przedmiocie powołania nowego członka Zarządu Oddziału w trybie określonym § 31 ust. 1, § 34 ust. 3 i 4.
 2. Przepis ten stosuje się odpowiednio do składu Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 60

Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza i 2 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału zwykłą większością głosów.

§ 61

Zarząd Oddziału:

1)    kieruje działalnością Oddziału;

2)    wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału i zarządzenia władz naczelnych Towarzystwa;

3)    prowadzi ewidencję członków Oddziału;

4)    składa  Zarządowi  Głównemu  sprawozdanie  roczne  z  działalności  Oddziału  (do  końca  marca  roku  następnego), sprawozdanie na Walne Zebranie Członków Oddziału oraz rozliczenia z otrzymanych zaliczek finansowych;

5)    przekazuje Zarządowi Głównemu 25% wpływów ze składek członkowskich;

6)    wykonuje czynności zlecone przez Zarząd Główny.

§ 62

Oddziały Towarzystwa mają prawo otwierać rachunek bankowy po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego Towarzystwa.

IX
POSTANOWIENIA

KOŃCOWE

§ 63

Majątek Towarzystwa składa się:

1)    ze składek członkowskich;

2)    z zapisów, darowizn, subwencji i dotacji;

3)    z dochodów otrzymanych z organizowanych imprez, prowadzenia portalu i sklepu zielarsko-medycznego, wydawania fachowych opinii, dokonywanych badań i analiz.

§ 64

Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi  sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przekazany majątek Towarzystwa.

§ 65

W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. nr 79 poz. 855 z 2001 r. z późń. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *