Wymagania edytorskie do monografii: “Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów”.

Wzorem ubiegłorocznej konferencji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wydadzą monografię “Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów”, która ukaże się w okresie wakacyjnym.

Wszystkich Autorów prosimy o przesłanie pełnych tekstów naukowych do publikacji, e-mailem, na adres: konferencja2014@pwsz.krosno.pl 

Według Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. Monografie powinny spełniać łącznie następujące warunki:

  • stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe,
  • zawierają bibliografię naukową,
  • posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych (6 x 40.000 znaków,  ok. 132 s.),
  • są opublikowane jako książki lub odrębne tomy,
  • przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy

Do osiągnięć naukowych jednostki zalicza się rozdział w monografii naukowej o objętości co najmniej 0.5 arkusza wydawniczego (ok. 11 stron)

Tutaj dostępne są wymogi edytorskie dla przesyłanych tekstów (kliknij)

Wartość naukowa za artykuł/rozdział w monografii: 4 pkt.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
2) zawierają bibliografię naukową;
3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
4) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.
3. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów i podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowych.
4. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się rozdział w monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odrębne mapy.
5. Do kompleksowej oceny jednostki naukowej o zakresie działalności należącym do grupy:
1)  nauk humanistycznych i społecznych – stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1–4 i 6, a w przypadku dyscypliny naukowej towaroznawstwo – również parametr określony w ust. 1 pkt 7;
2)  nauk ścisłych i inżynierskich – stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, a w przypadku dyscyplin naukowych architektura i urbanistyka oraz sztuki projektowe – również parametry określone w ust. 1 pkt 9 i 10;
3) nauk o życiu – stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1–3 i 5–8;
4) nauk o sztuce i twórczości artystycznej – stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1–4, 6, 7, 9 i 10.
§ 9. 1. Autor lub współautor publikacji lub monografii naukowej wskazuje jednostkę naukową lub jednostki naukowe jako miejsce realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania tej
publikacji lub monografii naukowej, zwane dalej „afiliacją”.Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 877
 
2. W przypadku zamieszczenia w wykazach, o których mowa w ust. 3 ankiety:
1)  publikacji w czasopiśmie naukowym lub monografii naukowej, w tym publikacji i monografii naukowej wieloautorskiej, więcej niż raz,
2) tej samej pozycji jednocześnie jako monografii naukowej i rozdziału w monografii naukowej,
3)  tej samej publikacji lub monografii naukowej przez różne jednostki naukowe, z wyłączeniem publikacji i monografii
naukowych wieloautorskich,
4) publikacji lub monografii naukowej niezgodnie z afiliacją podaną przez ich autora lub autorów
– nie jest ona uwzględniana przy kompleksowej ocenie.

3. DANE O PUBLIKACJACH I MONOGRAFIACH NAUKOWYCH

Wykazy monografii naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych:
a)  wykaz monografii naukowych w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim,
b) wykaz monografii naukowych w języku polskim,
c) wykaz monografii naukowych w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski,
d)  wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim,
e)  wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku polskim,
f)  wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski.

Wykaz monografii naukowych zawiera: imiona, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy lub stopień lub tytuł w zakresie sztuki autora lub autorów monografii naukowej będących pracownikami jednostki naukowej i niebędących pracownikami tej jednostki, nazwę wydawcy, tytuł monografii naukowej, tytuł rozdziału, język publikacji, rok wydania. W wykazach, o których mowa w pkt 2 lit. d–f, należy podać objętość rozdziału w arkuszach wydawniczych oraz redaktora naukowego monografii naukowej wieloautorskiej, jeżeli był on pracownikiem jednostki naukowej.

 

image

image

Ten wpis został opublikowany w kategorii Działalność. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *