Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało opis zawodu zielarz-fitoterapeuta, kod zawodu 323012.

Dz.U.2014.1145, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

(Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r.)

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1.Określa się klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zwaną dalej "klasyfikacją", stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§2.Klasyfikacja jest stosowana w zakresie:

1)pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;

2)szkolenia zawodowego;

3)gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego;

4)prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

§3.Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 760).

§4.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

W klasyfikacji zawodów i specjalności zielarz-fitoterapeuta znalazł się w grupie 3, podgrupie: 32  Średni personel do spraw zdrowia

321  Technicy medyczni i farmaceutyczni
3211  Operatorzy aparatury medycznej
321101  Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych
321102  Perfuzjonista
321103  Technik elektroradiolog 
321104  Technik sterylizacji medycznej 
321190  Pozostali operatorzy aparatury medycznej
3212  Technicy analityki medycznej
321201  Technik analityki medycznej
3213  Technicy farmaceutyczni
321301  Technik farmaceutyczny 
3214  Technicy medyczni i dentystyczni
321401  Protetyk słuchu  
321402  Technik dentystyczny 
321403  Technik ortopeda 
322  Dietetycy i żywieniowcy
3220  Dietetycy i żywieniowcy
322001  Dietetyk 
322002  Technik żywienia i gospodarstwa domowego  
323  Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
3230  Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
323001  Akupunkturzysta
323002  Bioenergoterapeuta
323003  Biomasażysta
323004  Chiropraktyk
323005  Homeopata
323006  Instruktor hipoterapii
323007  Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
323008  Muzykoterapeuta
323009  Naturopata
323010  Osteopata 
323011  Refleksolog
323012  Zielarz-fitoterapeuta
323090  Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii

Pod linkiem: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow/-/klasyfikacja_zawodow/zawod/323012 można znaleźć opis zawodu Zielarz-Fitoterapeuta, kod zawodu 323012

Nazwa:
Zielarz-fitoterapeuta

Kod:
323012

Synteza:
Pozyskuje, przechowuje i sprzedaje zioła, wyroby zielarskie, kosmetyczne oraz suplementy diety; we współpracy z farmaceutami i lekarzami poszukuje i poznaje nowe właściwości roślin leczniczych; określa dawkowanie sporządzanych z nich preparatów, działania niepożądane oraz ich interakcje z lekami syntetycznymi; doradza i stosuje w celach terapeutycznych zioła stosowane w medycynie niekonwencjonalnej (naturalnej); podejmuje terapie alternatywne.

Zadania zawodowe:

 • pozyskiwanie ziół i roślin leczniczych przyprawowych i olejkodajnych od plantatorów i zbieraczy ziół: pączków i kory drzew, korzeni, kwiatów oraz liści roślin i ziół dziko rosnących;
 • dokonywanie oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich oraz suplementów diety i żywności;
 • nadzorowanie procesu suszenia ziół i roślin leczniczych oraz dbałość o przestrzeganie norm, jakim powinny odpowiadać poszczególne surowce (tzw. standaryzacja materiału roślinnego);
 • określanie, pod kierunkiem farmaceuty lub lekarza, w laboratoriach analitycznych substancji czynnych pomocnych w leczeniu chorób: alkaloidów, saponin, olejków eterycznych, gorczyc, garbników, śluzów, flawonoidów i innych;
 • pośredniczenie w sprzedaży produktów zielarskich oraz przestrzeganie norm i okresów ich ważności w hurtowniach i sklepach;
 • doradzanie klientom w zakupie produktów zielarskich, kosmetyków i suplementów diety zgodnie z informacjami zawartymi w ulotkach załączonych do produktów;
 • stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości ziół i roślin leczniczych, udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach;
 • popularyzowanie wiedzy o właściwościach ziół i roślin leczniczych w mediach, prowadzenie szkoleń i kursów, seminariów oraz warsztatów w zakresie medycyny niekonwencjonalnej (naturalnej);
 • współpraca z firmami zajmującymi się w uprawą i przetwórstwem ziół i roślin leczniczych, z firmami farmaceutycznymi oraz z lekarzami;
 • współdziałanie ze służbą zdrowia oraz przedstawicielami medycyny tradycyjnej.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • prowadzenie drogerii i sklepu zielarsko-medycznego oraz sprzedaż produktów zielarskich;
 • certyfikowanie produktów zielarskich w laboratoriach analitycznych i laboratoriach kontroli jakości;
 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej i praktyki fitoterapeutycznej w ramach terapii niekonwencjonalnych;
 • uczestnictwo w procesie technologicznym produkcji maceratów, wyciągów, odwarów i wywarów z ziół, wód aromatycznych, olejków leczniczych, nalewek itp.;
 • określanie dawkowania sporządzanych preparatów, działań niepożądanych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Zielarz-fitoterapeuta należy do grupy 3:

Grupa 3. Technicy i inny średni personel – grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do wykonywania głównie prac technicznych i podobnych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych oraz artystycznych koncepcji i metod działania.

Z przyczyn prawnych i etycznych osoba, która chce być zielarzem-fitoterapeutą powinna przejść kursy szkoleniowe, które rzeczywiście przekażą mu wiedzę na temat uprawy, zbioru, zasobów naturalnych, towaroznawstwa surowców zielarskich, sposobów ich przetwarzania, pakowania, przechowywania, składu chemicznego, właściwości chemicznych, fizycznych, dawkowania, bezpieczeństwa stosowania. Z tego względu, że w zawodzie występuje jeszcze nazwa fitoterapeuta konieczne jest poznanie podstaw patologii, farmakologii, sposobów podawania i dawkowania preparatów ziołowych. Nie wyobrażam sobie, aby zawodem zielarz-fitoterapeuta posługiwali się ludzie nie przechodzący szkolenia w wyżej wymienionych zakresach wiedzy.

Uważam, że minimalne szkolenie jakie powinien przejść zielarz-fitoterapeuta można wziąć z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego…

W sklepach zielarsko-medycznych osoby wydające produkty lecznicze muszą posiadać:

1) tytuł zawodowy:

a) magistra farmacji, lekarza, pielęgniarki,

b) technika  farmaceutycznego  lub  równorzędne

kwalifikacje lub (moja uwaga: oczywiście w przypadku zawodu zielarz-fitoterapeuta nie wystarcza ukończenie pielęgniarstwa, farmacji, a nawet medycyny, bowiem program studiów nie obejmuje odpowiednich zagadnień, potrzebnych do realizacji obowiązków i kompetencji zielarza-fitoterapeuty; farmakognozja nie wystarcza do tego celu, a aktualnie wykładana farmakologia pomija środki ziołowe).

2) co  najmniej  wykształcenie  średnie  i wiedzę  z zakresu:

a) farmakologii,

b) farmakognozji,

c) anatomii i fizjologii człowieka,

d) dietetyki i fizjologii żywienia,

e) towaroznawstwa zielarskiego,

f) rodzajów, sposobu znakowania opakowań, znaczenia  instrukcji  używania  lub  ulotki  informacyjnej,

g) zasad prawidłowego przechowywania i obrotu produktami   leczniczymi   oraz   postępowania w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu,

h) udzielania pierwszej pomocy

nabytą w ramach kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, lub

3) kwalifikacje uznawane w drodze odrębnych przepisów  w przypadku  obywateli  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej,  Konfederacji  Szwajcarskiej lub pastw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA)  —  stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

§  2.  W  sklepach  specjalistycznych  zaopatrzenia

medycznego i sklepach ogólnodostępnych osoby wydające  produkty  lecznicze  muszą  posiadać  wiedzę z zakresu:

1)      zastosowania  sprzedawanych  produktów  leczniczych,

2)      przechowywania sprzedawanych produktów leczniczych

— nabytą z informacji zawartych w ulotkach załączonych do produktów leczniczych.

Oczywiście do tego minimalnego programu trzeba dodać fitofarmakologię (farmakologię substancji roślinnych), techniki zabiegów pielęgnacyjnych i fitoterapeutycznych, technologię produkcji preparatów roślinnych (w tym zielarstwo, czyli przetwórstwo zielarskie), fitochemię, systematykę i chemotaksonomię roślin leczniczych (botanika roślin zielarskich), fitotoksykologię,  recepturę galenową, bromatologię, patologię z podstawami diagnostyki, umiejętność interpretacji wyników badań (np. krwi, moczu, kału) i uprawę roślin leczniczych.

W wyszukiwarce zawodów i specjalności znajdą Państwo również charakterystykę zawodu Naturopata, w którego zakres wchodzi również fitoterapia, ale bez zielarstwa:

Nazwa:
Naturopata

Kod:
323009

Synteza:
Stosuje niekonwencjonalne naturalne metody terapii i leczenia takie jak: ziołolecznictwo, arteterapię, diety, akupunkturę, akupresurę, hydroterapię, irydologię, i inne w połączeniu z praktykami klasycznej medycyny;
udziela porad dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej;
poprawia jakość życia pacjentów i promuje zdrowy styl życia.

Zadania zawodowe:
nawiązywanie kontaktu z pacjentem w celu określenia rodzaju dolegliwości i celu wizyty;
określanie bilansu energii życiowej na podstawie badań np. tęczówki oka (irydologia);
układanie indywidualnego programu terapii;
udzielanie porad dotyczących zachowania odpowiedniej higieny życia, stosowania odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych;
stosowanie określonej, wybranej metody terapii np. akupunktury, akupresury, aromatoterapii, arteterapii, koloroterapii i innych;
prowadzenie dokumentacji zabiegów;
prowadzenie warsztatów, treningów i zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą pobudzających kreatywność, świadomość wartości itp.;
przeprowadzanie konsultacji dla lekarzy medycyny oraz innych specjalistów medycyny niekonwencjonalnych;
prowadzenie działalności profilaktycznej;
promowanie zdrowego stylu życia w mediach;
doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności.

Dodatkowe zadania zawodowe:
prowadzenie zajęć i warsztatów terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem plastyki, muzyki, dramy, stymulowania zmysłów, bajkoterapii itp.;
kierowanie placówką terapii naturalnych;
kształcenie osób wykonujących inne zawody medyczne i paramedyczne;
udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
prowadzenie prac badawczych w dziedzinie naturoterapii oraz publikowanie ich wyników.

Dla przypomnienia podam, że zielarstwo obejmuję uprawę, zbiór, suszenie, przetwarzanie, przechowywanie i obrót handlowy surowcami zielarskimi. Zielarz nie musi się znać na ziołolecznictwie, czyli fitoterapii. Zielarstwo można porównać do farmacji. Ja nawet śmiało powiem, że jest to dział farmacji. Farmacja zajmuje się wytarzaniem leków, opakowaniem, obrotem handlowym, pozyskiwaniem surowców do produkcji. Farmaceuta tak jak zielarz nie leczy. Fitoterapeuta to osoba, która stosuje zioła – preparaty ziołowe w profilaktyce chorób i do leczenia chorób u pacjentów. Fitoterapeuta nie musi znać technologii produkcji, sposobu pozyskiwania surowca do wytworzenia preparatu. Jest więc odpowiednikiem lekarza, który nie musi znać etapów syntezy diklofenaku, czy atropiny. Lekarz znając właściwości farmakologiczne konkretnych leków stosuje je w terapii chorób.

 

Henryk Różański

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>